Kto może brać udział w głosowaniu

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

– najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

– nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

– nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Wyborca jest wpisywany z urzędu do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania w Polsce (Patrz. Głosowanie).